Sitemap
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ GARBĖS
TEISMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 
2012 m. gegužės 17 d. Nr. 1K-192
Vilnius
     

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1672; 2011, Nr. 86-4139) 28 straipsnio 4 dalimi,
t v i r t i n u Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatus (pridedama).
 
FINANSŲ MINISTRĖ                                                                                INGRIDA ŠIMONYTĖ
_________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192
 
TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ GARBĖS TEISMO NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja:
1.1. Turto arba verslo vertintojų garbės teismo (toliau – Garbės teismas) veiklos principus;
1.2. Garbės teismo darbo organizavimą;
1.3. turto arba verslo vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto (toliau – vertintojas) drausmės bylos nagrinėjimą;
1.4. Garbės teismo sprendimo priėmimą.
2. Garbės teismas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1672; 2011, Nr. 86-4139) ir šiais Nuostatais.
 
II. GARBĖS TEISMO VEIKLOS PRINCIPAI
 
3.Garbės teismo veiklos principai:
3.1. nepiktnaudžiavimo valdžia – Garbės teismo nariui draudžiama Garbės teismo vardu vykdyti veiklą, nesusijusią su Garbės teismo teisėmis ir pareigomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme ir šiuose Nuostatuose;
3.2. nešališkumo:
3.2.1. tas pats asmuo negali būti Garbės teismo nariu ir nagrinėti savo drausmės bylą;
3.2.2. Garbės teismo narys negali nagrinėti vertintojo, kuris yra jo artimasis giminaitis, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Nr. 77, Nr. 80, Nr. 82), drausmės bylos;
3.2.3. Garbės teismo narys negali nagrinėti tokio vertintojo drausmės bylos, jeigu Garbės teismo narys pastaruosius 3 metus buvo tos įmonės, kurioje dirba vertintojas, darbuotojas arba dalyvis;
3.3. objektyvumo:
3.3.1. Garbės teismo narys negali reikšti savo pažiūrų ar išankstinės nuomonės apie vertintojo, kurio drausmės byla bus nagrinėjama, asmenybę, jeigu tai nesusiję su bylos dalyku;
3.3.2. Garbės teismo narys negali reikšti savo pažiūrų ar išankstinės nuomonės apie drausmės bylos baigtį;
3.4. operatyvumo – vertintojo drausmės bylą Garbės teismas turi išnagrinėti per galimą trumpiausią laiką ir priimti sprendimą per ne ilgiau kaip 60 dienų nuo drausmės bylos vertintojui iškėlimo dienos;
3.5. proporcingumo – Garbės teismo sprendimo mastas ir griežtumas turi būti proporcingi vertintojo padarytų Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų pažeidimų mastui ir pasekmėms;
3.6. teisėtumo – Garbės teismas, nagrinėdamas vertintojo drausmės bylą, vadovaujasi teisės aktais.
 
III. GARBĖS TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS
 
4. Garbės teismo sekretorių skiria vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių valstybinę priežiūrą atliekanti įstaiga (toliau – Priežiūros įstaiga). Garbės teismo sekretorius nėra Garbės teismo narys.
5. Garbės teismo pirmininkas organizuoja (siūlo parengiamojo Garbės teismo posėdžio ir Garbės teismo posėdžio drausmės bylai nagrinėti (toliau – Garbės teismo posėdis) datą, kviečia Garbės teismo narius į parengiamąjį Garbės teismo posėdį, Garbės teismo posėdį, duoda privalomus vykdyti nurodymus Garbės teismo sekretoriui, paskirsto darbus Garbės teismo nariams, pasirašo raštus Garbės teismo vardu, pirmininkauja posėdžiams, pasirašo Garbės teismo posėdžio protokolus ir pan.) Garbės teismo darbą. Garbės teismo pirmininko laikinai (liga, atostogos, komandiruotė ar pan.) nesant, Garbės teismo darbą organizuoja Garbės teismo pirmininko pavaduotojas.
6. Garbės teismas, be Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų teisių, turi teisę:
6.1. kviesti Garbės teismo posėdyje dalyvauti Priežiūros įstaigos, pateikusios teikimą dėl drausmės bylos iškėlimo (toliau – teikimas), parengtą užpildant Nuostatų 1 priede pateiktą formą, atstovą (-us);
6.2. kviesti į Garbės teismo posėdį kitus asmenis, kurie gali pateikti informaciją (paaiškinimus, duomenis ar pan.), reikalingą nagrinėjant drausmės bylą.
 
IV. VERTINTOJO DRAUSMĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS

 
7. Garbės teismo sekretorius Garbės teismo gautą Priežiūros įstaigos teikimą užregistruoja drausmės bylų registracijos žurnale, sudaromame pagal Nuostatų 2 priede pateiktą formą, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie gautą teikimą informuoja Garbės teismo narius (Garbės teismo nario nurodytu elektroninio pašto adresu, o nesant galimybės – telefonu).
8. Garbės teismo sekretorius užveda atskirą drausmės bylą kiekvienam vertintojui, dėl kurio gautas teikimas. Drausmės byloje kaupiami visi su to vertintojo drausmės byla susiję dokumentai.
9. Garbės teismo sekretorius drausmės bylų registracijos žurnalą pildo nuolat visą drausmės bylos nagrinėjimo laikotarpį.
10. Garbės teismo sekretorius suderina su Garbės teismo nariais Garbės teismo pirmininko siūlomą parengiamojo Garbės teismo posėdžio datą ir laiką ir apie tai (Garbės teismo narių nurodytais elektroninio pašto adresais, o nesant galimybės – telefonu) informuoja Garbės teismo narius.
11. Parengiamasis Garbės teismo posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teikimo gavimo (užregistravimo drausmės bylų registracijos žurnale) dienos.
12. Parengiamajame Garbės teismo posėdyje Garbės teismo nariai susipažįsta su teikimu ir nusprendžia, ar yra pagrindas kelti drausmės bylą.
13. Priėmęs sprendimą vertintojui iškelti drausmės bylą, Garbės teismas parengiamajame Garbės teismo posėdyje:
13.1. įvertina papildomos informacijos, dėl kurios Garbės teismas turėtų kreiptis į Priežiūros įstaigą, poreikį;
13.2. įvertina, ar pagal turimą informaciją galima skirti bylą nagrinėti Garbės teismo posėdyje;
13.3. sudaro asmenų, kviečiamų į Garbės teismo posėdį, sąrašą;
13.4. nustato Garbės teismo posėdžio datą ir laiką.
14. Garbės teismui priėmus sprendimą iškelti vertintojui drausmės bylą, Garbės teismo sekretorius likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki Garbės teismo posėdžio dienos parengia (naudodamas Priežiūros įstaigos blanką), pateikia pasirašyti Garbės teismo pirmininkui ir išsiunčia:
14.1. raštą, kuriuo vertintojas informuojamas apie jam iškeltą drausmės bylą, Garbės teismo posėdžio datą, laiką ir vietą (siunčiama paštu, faksu arba vertintojo nurodytu elektroninio pašto adresu);
14.2. raštus kiekvienam Garbės teismo nariui, kuriais informuojama apie Garbės teismo posėdžio datą, laiką, vietą, drausmės bylą, kuri bus nagrinėjama (pridedamos drausmės bylos dokumentų, išskyrus dokumentų, pateiktų kartu su Priežiūros įstaigos pateiktu teikimu, kopijos);
14.3. raštus kiekvienam asmeniui, nurodytam Asmenų, kviečiamų į Garbės teismo posėdį, sąraše, kuriais informuojama apie Garbės teismo posėdžio datą, laiką, vietą, drausmės bylą, kuri bus nagrinėjama.
15. Drausmės byla nagrinėjama Garbės teismo posėdyje.
16. Garbės teismo posėdžiai vyksta lietuvių kalba.
17. Garbės teismo narys privalo nedelsdamas (likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki Garbės teismo posėdžio) nusišalinti nuo drausmės bylos nagrinėjimo, pateikdamas Garbės teismui (per Priežiūros įstaigą) Nuostatų 3 priede nustatytos formos pareiškimą, jeigu yra aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl Garbės teismo nario nešališkumo.
18. Jeigu Garbės teismo posėdžio metu paaiškėja aplinkybės, kurios gali turėti įtakos Garbės teismo nario nešališkumui, Garbės teismo narys privalo nedelsdamas žodžiu informuoti apie tai Garbės teismą ir nusišalinti (Garbės teismo sekretorius tai įrašo Garbės teismo posėdžio protokole). Jeigu to nepadaro pats Garbės teismo narys, jį nušalina Garbės teismas (tokiu atveju Garbės teismo narys, kurio nušalinimo klausimas sprendžiamas, nebalsuoja).
19. Nusišalinęs (nušalintas) Garbės teismo narys privalo nedelsdamas palikti patalpą, kurioje vyksta Garbės teismo posėdis.
20. Garbės teismo narys, negalintis dalyvauti Garbės teismo posėdyje, apie tai informuoja (elektroniniu paštu) Garbės teismo pirmininką.
21. Garbės teismo posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip trys Garbės teismo nariai.
22. Garbės teismo posėdyje, kuriame nagrinėjama drausmės byla, dalyvauja Garbės teismo nariai ir Garbės teismo posėdžio sekretorius, vertintojas, kurio drausmės byla nagrinėjama Garbės teismo posėdyje, kiti asmenys, kuriuos kviečia dalyvauti Garbės teismas.
23. Jeigu vertintojas negali dalyvauti Garbės teismo posėdyje dėl sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos vertintojo ligos, jo šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties arba staiga susidariusios pavojingos jų gyvybei būklės ir Priežiūros įstaigai iki Garbės teismo posėdžio pradžios pateikia paaiškinimą ir to patvirtinimo dokumentus, Garbės teismo posėdis atidedamas ir nustatoma kito posėdžio data ir laikas šių Nuostatų 10 punkte nustatyta tvarka.
24. Jeigu vertintojas nepateikia paaiškinimo arba paaiškinime nurodytos priežastys nėra pagrįstos arba jeigu vertintojas neatvyksta į Garbės teismo posėdį antrą kartą iš eilės (kai prieš tai Garbės teismo posėdis buvo atidėtas dėl vertintojo neatvykimo), drausmės byla gali būti nagrinėjama vertintojui nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai Garbės teismas nusprendžia, kad drausmės byla negalės būti tinkamai išnagrinėta nedalyvaujant vertintojui.
25. Kitų asmenų neatvykimas į Garbės teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti drausmės bylą, išskyrus atvejus, kai Garbės teismas nusprendžia, kad kitų asmenų dalyvavimas posėdyje yra būtinas.
26. Vertintojas, kurio drausmės byla nagrinėjama, turi šias teises:
26.1. susipažinti su drausmės bylos medžiaga, gauti išrašus ir nuorašus;
26.2. vienas arba kartu su atstovu (gynėju) dalyvauti posėdyje ir teikti paaiškinimus.
27. Kiti asmenys, dalyvaudami Garbės teismo posėdyje, turi teisę teikti informaciją, kuria patvirtinamas arba paneigiamas drausmės bylos dalykas, ir dokumentus ar kitus įrodymus, susijusius su nagrinėjama drausmės byla.
28. Garbės teismo posėdį pradeda Garbės teismo posėdžio pirmininkas, Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims:
28.1. pranešdamas:
28.1.1. Garbės teismo narius ir Garbės teismo sekretorių (vardai, pavardės);
28.1.2. vertintoją (vardas, pavardė), kurio drausmės byla nagrinėjama;
28.1.3. Garbės teismo posėdyje dalyvaujančiųjų teises;
28.1.4. apie Garbės teismo turimus dokumentus, susijusius su vertintojo drausmės byla, ir juos perskaito arba trumpai informuoja apie jų turinį;
28.1.5. apie kitus Garbės teismo turimus įrodymus;
28.1.6. kaip bus fiksuojama Garbės teismo posėdžio eiga.
28.2. pasiūlydamas pateikti papildomus dokumentus ar kitus įrodymus, susijusius su nagrinėjama drausmės byla.
29. Garbės teismas išklauso vertintoją ir kitus posėdyje dalyvaujančius asmenis ir užduoda jiems klausimus.
30. Drausmės bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, jeigu Garbės teismo posėdyje paaiškėja, kad būtina surinkti papildomų įrodymų, kurių surinkti Garbės teismo posėdžio metu nėra galimybių, arba jeigu yra kitų Garbės teismo laikomų svarbiomis aplinkybių, dėl kurių būtina atidėti drausmės bylos nagrinėjimą.
31. Garbės teismo posėdžio eiga fiksuojama darant garso arba vaizdo įrašą.
32. Garbės teismo posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas per 5 darbo dienas nuo Garbės teismo posėdžio pabaigos dienos. Garbės teismo posėdžio protokole nurodoma:
32.1. posėdžio data, laikas ir vieta;
32.2. posėdyje dalyvavę Garbės teismo nariai, Garbės teismo posėdžio pirmininkas, Garbės teismo sekretorius;
32.3. kiti posėdyje dalyvavę asmenys;
32.4. duomenys apie nagrinėjamą drausmės bylą;
32.5. posėdžiui pateikti dokumentai, kiti rašytiniai ir daiktiniai įrodymai;
32.6. drausmės bylos dalykas (pažeidimo, dėl kurio buvo iškelta drausmės byla, esmė (trumpas turinys);
32.7. posėdyje išklausyto vertintojo, kuriam iškelta drausmės byla, kitų dalyvaujančių asmenų pasisakymų ir paaiškinimų esmė (trumpas turinys);
32.8. Garbės teismo narių balsavimo rezultatai ir priimtas Garbės teismo sprendimas;
32.9. Garbės teismo posėdžio protokolą pasirašęs Garbės teismo posėdžio pirmininkas ir surašęs Garbės teismo sekretorius.
 
V. GARBĖS TEISMO SPRENDIMO PRIĖMIMAS
 
33. Išklausius visus Garbės teismo posėdyje dalyvaujančius asmenis, Garbės teismo posėdžio patalpoje lieka tik Garbės teismo nariai. Garbės teismo posėdžio pirmininkas suformuluoja Garbės teismo sprendimą (rezoliucinę dalį) ir siūlo balsuoti už jį.
34. Garbės teismo sprendimas priimamas visų Garbės teismo narių, dalyvavusių Garbės teismo posėdyje, balsų dauguma, kiekvienam Garbės teismo nariui turint po vieną balsą. Balsavimo teisė negali būti perduota. Balsuojama „už“ arba „prieš“, susilaikiusiųjų negali būti. Balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Garbės teismo posėdžio pirmininkas. Balsus skaičiuoja ir balsavimo rezultatus skelbia Garbės teismo posėdžio pirmininkas.
35. Garbės teismas, išnagrinėjęs vertintojo drausmės bylą, priima vieną iš šių sprendimų:
35.1. nutraukti vertintojo drausmės bylą;
35.2. skirti vertintojui vieną iš drausminių nuobaudų, nurodytų Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme.
36. Priimdamas sprendimą skirti drausminę nuobaudą, Garbės teismas įvertina vertintojo padaryto pažeidimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes ir galiojančias vertintojui paskirtas drausmines nuobaudas.
37. Už tą patį pažeidimą vertintojas drausmine nuobauda gali būti baudžiamas tik vieną kartą ir jam gali būti skiriama tik viena drausminė nuobauda.
38. Garbės teismo sprendimas įforminamas atskiru šių Nuostatų 4 priede nustatytos formos dokumentu.
39. Garbės teismui priėmus sprendimą, Garbės teismo sprendimo įžanginė ir rezoliucinė dalys paskelbiamos Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims tą pačią dieną, kai buvo išnagrinėta drausmės byla.
40. Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstą Garbės teismo sekretorius elektroniniu paštu pateikia Garbės teismo posėdyje dalyvavusiems Garbės teismo nariams derinti (pritarti tekstui be pataisymų, pateikti teksto pataisymus (jeigu Garbės teismo narys per 2 darbo dienas nepateikia teksto pataisymų, laikoma, kad jis tekstui pritarė).
41. Garbės teismo sekretorius, suderinęs Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstą, parengia visą Garbės teismo sprendimo tekstą ir teikia Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, pasirašyti.
42. Garbės teismo sprendimas surašomas dviem originaliais egzemplioriais, kurie pateikiami Priežiūros įstaigai. Vienas Garbės teismo sprendimo egzempliorius lieka Priežiūros įstaigoje, kitą Priežiūros įstaiga registruotu laišku išsiunčia vertintojui, dėl kurio yra priimtas Garbės teismo sprendimas. Garbės teismo sprendimas surašomas, pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
43. Priežiūros įstaiga, gavusi Garbės teismo sprendimą, jo išrašą skelbia Kompiuterizuotoje turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemoje esančioje vertintojo, dėl kurio priimtas Garbės teismo sprendimas, byloje.
44. Vertintojas, nesutikdamas su Garbės teismo sprendimu, gali nuo sprendimo išrašo paskelbimo Kompiuterizuotoje turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemoje dienos jį apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka. Skundžiant Garbės teismo sprendimą atsakovu laikoma Priežiūros įstaiga.
45. Garbės teismo sprendimas įsigalioja pasibaigus jo apskundimo terminui, jeigu jis nebuvo apskųstas. Apskundus Garbės teismo sprendimą, jis įsigalioja įsiteisėjus teismo sprendimui, jeigu šiuo sprendimu Garbės teismo sprendimas paliekamas galioti.
46. Vertintojų drausmės bylos saugomos Priežiūros įstaigoje.
47. Garbės teismo nariui, išskyrus valstybės tarnautoją, už darbo laiką, atliekant Garbės teismo nario pareigas, gali būti mokama kompensacija už faktiškai dirbtą laiką (1/40 minimalios mėnesinės algos už vieną darbo valandą). Kompensacija skaičiuojama atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kuris fiksuojamas Garbės teismo posėdžio protokole. Kompensacija mokama iš einamiesiems metams Priežiūros įstaigai skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Garbės teismo sekretorius, remdamasis Garbės teismo posėdžio protokolais, tvarko Garbės teismo narių darbo laiko apskaitą, nurodydamas kiekvieno Garbės teismo nario darbo laiką posėdžiuose valandomis, ir jos suvestinę teikia Priežiūros įstaigos vyriausiajam buhalteriui per 3 darbo dienas pasibaigus mėnesiui. Konkretų kompensacijos dydį kiekvienam Garbės teismo nariui, kuriam gali būti mokama kompensacija, pagal Garbės teismo narių darbo laiko apskaitos suvestinę nustato Priežiūros įstaigos direktorius. Kompensacija Garbės teismo nariui sumokama per 7 darbo dienas pasibaigus mėnesiui. Garbės teismo narys gali atsisakyti kompensacijos pateikdamas Priežiūros įstaigai prašymą dėl Garbės teismo nario pareigų atlikimo neatlygintinai. Tokį prašymą pateikusiam Garbės teismo nariui kompensacija neskaičiuojama ir nemokama, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos (papildytas finansų ministro 2014-01-08 įsakymu Nr. 1K-006).
_________________
                  
 
e-solution: Gaumina
Biudžetinė įstaiga, Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 263 9291, Faks. (8 5) 263 9292, El. paštas: tvpt@tvpt.lt
Kodas 110065588, Duomenys apie Turto vertinimo priežiūros tarnybą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre