Sitemap
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1K-116
 
TURTO VERTINIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Turto vertinimo priežiūros tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos biudžetinė įstaiga.
2. Tarnybos savininkė yra valstybė, Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija).
3. Finansų ministerija, įgyvendindama Tarnybos savininko teises ir pareigas, atlieka šias funkcijas:
3.1. tvirtina, keičia, pildo Tarnybos nuostatus;
3.2. priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;
3.3. priima sprendimą dėl Tarnybos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
3.4. tvirtina Tarnybos metinį veiklos planą;
3.5. atlieka kitas šiuose nuostatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose jos kompetencijai priskirtas funkcijas.
4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1672; 2011, Nr. 86-4139), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, metiniais veiklos planais, tvirtinamais pagal Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), taip pat šiais nuostatais.
5. Tarnyba yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos įstatymų nustatyta tvarka gautos lėšos.
6. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose, antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Tarnybos buveinės adresas: Ukmergės g. 222, Vilnius, Lietuvos Respublika.
7. Vieši Tarnybos pranešimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.tvpt.lt, o įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 
II. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
 
8. Tarnybos veiklos tikslas yra įgyvendinti valstybės politiką turto ir verslo vertinimo srityje, siekiant, kad būtų užtikrinta turto ir verslo vertinimo kokybė bei turto arba verslo vertintojų, turto ir verslo vertinimo įmonių ir visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų šioje srityje apsauga.
9. Tarnyba, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:
9.1. rengia ir teikia Finansų ministerijai teisės aktų, reglamentuojančių turto ir verslo vertinimą, turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių teisės verstis turto arba verslo vertinimo veikla suteikimo, jų veiklos priežiūros tvarką, projektus;
9.2. pagal finansų ministro patvirtintas Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo taisykles atlieka turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių turto arba verslo vertinimo veiklos patikrinimus;
9.3. nagrinėja paklausimus dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytiems reikalavimams;
9.4. vykdo Turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimus, pasibaigus jų apskundimo terminui;
9.5. koordinuoja turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimą;
9.6. pagal suderintas su Finansų ministerija Tarnybos patvirtintas Kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemos naudojimo taisykles tvarko kompiuterizuotąją turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemą;
9.7. analizuoja turto arba verslo vertintojų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitose nurodytų duomenų atitiktį turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos ataskaitose nurodytiems duomenims ir (arba) šių duomenų teisingumą;
9.8. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, finansų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
 
III. TARNYBOS TEISĖS
 
10. Tarnyba, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama funkcijas, turi teisę:
10.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia jos veiklos tikslams pasiekti bei funkcijoms atlikti;
10.2. gauti iš fizinių ir juridinių asmenų (tarp jų ir iš turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių) turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos priežiūrai atlikti arba Turto arba verslo vertintojų garbės teismui pateikti reikalingą informaciją ir dokumentų, susijusių su turto arba verslo vertinimu (turto arba verslo vertinimo ataskaitą ir kt.), kopijas;
10.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;
10.4. inicijuoti Tarnybos nuostatų papildymą ir pakeitimą;
10.5. dalyvauti kitų institucijų ar įstaigų pasitarimuose ir kituose renginiuose, svarstant klausimus, susijusius su turto ir (arba) verslo vertinimo veikla;
10.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;
10.7. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.
 
IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 
11. Tarnybai vadovauja direktorius. Tarnybos direktorius yra vienasmenis Tarnybos valdymo organas.
12. Tarnybos direktorių Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka (Žin., 2002, Nr. 64-2569) priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų, skatina, skiria drausmines nuobaudas ir pašalpas, taip pat priedus ir priemokas, nustato jų dydį, suteikia atostogas ir siunčia į komandiruotes finansų ministras.
13. Tarnybos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas finansų ministrui.
14. Tarnybos direktorius:
14.1. vadovauja Tarnybai, sprendžia Tarnybos kompetencijos klausimus ir yra atsakingas už Tarnybos funkcijų atlikimą, siekiant Tarnybos veiklos tikslo;
14.2. organizuoja Tarnybos darbą;
14.3. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, finansų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
14.4. tvirtina Tarnybos administracijos struktūrą suderinęs su finansų ministru;
14.5. tvirtina Tarnybos pareigybių sąrašą;
14.6. tvirtina Tarnybos administracijos padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
14.7. koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos administracijos padalinių veiklą;
14.8. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos darbuotojus, juos skatina, skiria jiems drausmines nuobaudas ir pašalpas, taip pat priedus ir priemokas, nustato jų dydį, suteikia atostogas ir siunčia į komandiruotes;
14.9. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos, taip pat savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka teikiamos veiklos ataskaitos būtų teisingi;
14.10. užtikrina racionalų ir taupų Tarnybos lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
14.11. užtikrina Tarnybos metinės veiklos ataskaitos rengimą, teikimą finansų ministrui tvirtinti;
14.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą Tarnybos interneto svetainėje, o esant galimybei – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;
14.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.
15. Tarnybos direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka finansų ministro nurodytas Tarnybos darbuotojas.
16. Tarnyboje Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyta tvarka sudaromos turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos (toliau – egzamino komisija) ir Turto arba verslo vertintojų garbės teismas, kurie dirba pagal finansų ministro patvirtintą Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos darbo reglamentą ir Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatus ir atlieka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas.
 
V. TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 
17. Tarnyba turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Tarnybos buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Tarnybos finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
20. Tarnybos vidaus auditą atlieka Finansų ministerijos Vidaus audito skyrius.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
21. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 __________________
 
e-solution: Gaumina
Biudžetinė įstaiga, Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 263 9291, Faks. (8 5) 263 9292, El. paštas: tvpt@tvpt.lt
Kodas 110065588, Duomenys apie Turto vertinimo priežiūros tarnybą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre